Aktuálne dražbyŠtvrtok 12 Marec 2009

205 EX 281/19

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA o dražbe nehnuteľností

( v zmysle § 140 a nasl. Exekučného poriadku )

Súdny exekútor JUDr. René Matuška, Exekútorský úrad so sídlom v Prievidzi, Ul. Mariánska 35, 971 01 Prievidza, oznamuje, že dňa 23.01.2024 o 10:00 hod sa v kancelárii Exekútorského úradu v Prievidzi bude konať dražba nehnuteľnosti povinného evidovanú Okresným úradom Trenčín, Správa katastra Trenčín a to okres Trenčín, obec: Soblahov, katastrálne územie: Soblahov, evidovaná: LV č. 1307, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc. č.

Vým. m2

Druh poz.

Sp. využ.poz.

Spol. nehn.

Umiest. Poz.

4751/99

517

Záhrada

4

1

2

Vo vlastníctve povinného: Jana Glofáková r. Hlavačková, nar. 21.08.1963, M.Bela 20, 911 08 Trenčín a Dezider Glofák, nar. 31.01.1961 (adresa BSM: Gen.Svobodu 2751/11, 91108 Trenčín)

v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1.

V zmysle § 139 ods. 5 Exekučného poriadku upovedomujem oprávneného, povinného, záložného veriteľa povinného a osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo o vyhotovení znaleckého posudku a poučujem ich o možnosti nahliadnutia do jeho obsahu u exekútora.

Všeobecná hodnota vlastníckeho podielu povinného na nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 107/2023 znalca Ing. Františka Nekoranca je stanovená v celosti sumou 15.000,00 €.

Výška dražobnej zábezpeky v zmysle § 142 Exekučného poriadku je 7.500,00 €.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe nehnuteľnosti dňa 23.01.2024 o 10:00 hod je 15.000,00 €.

I. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 60 dní od udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet exekútora IBAN: SK14 5600 0000 0090 1667 8001, VS: 28119 ŠS: IČO alebo č. OP vydražiteľa vedený v Prima Banke Slovensko a.s. pobočka Prievidza.

Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj záväzky, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

II. Ustanovenie o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi

Po udelení príklepu sa vydražiteľ po písomnom upovedomení súdneho exekútora môže ujať vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po uhradení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a uhradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

V zmysle § 44 Exekučného poriadku, právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba uplatniť u exekútora. Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, možno uplatniť len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

V zmysle ustanovenia § 147 Exekučného poriadku dražitelia, oprávnený, povinný, zástupca obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomné na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môžu do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o príklepe.

Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe, ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli za základe osobitného predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

III. Prehliadka nehnuteľnosti

Draženú nehnuteľnosť bude možné prehliadnuť dňa 16.01.2024 o 10:00 hod. na mieste samom. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľností.

IV. Výzva povinnému

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 4 Exekučného poriadku povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľností v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov.

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku exekútor alebo jeho zamestnanci oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.

V. Spôsob zloženia zábezpeky

Výška dražobnej zábezpeky v zmysle § 142 Exekučného poriadku je 7.500,00 €. Zábezpeka vo výške 7.500,00 € musí byť zložená na účet exekútora IBAN: SK14 5600 0000 0090 1667 8001,VS: 28119, ŠS, IČO alebo č. OP dražiteľa vedený v Prima banka Slovensko a.s. pobočka Prievidza najneskôr deň pred dražbou. Neúspešnému dražiteľovi bude táto vrátená obratom prevodným príkazom.

VI. Podmienky dražby

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom konania dražby. Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom SR, alebo právnická osoba so sídlom v SR, ktorá preukáže, že zložila dražobnú zábezpeku vo výške 50 % ceny draženej nehnuteľnosti. Najnižšie podanie sa rovná cene stanovenej znaleckým posudkom. Na najnižšie podanie sa započítava zložená zábezpeka a sumy pripadajúce na závady, ktoré vydražiteľ preberá so započítaním na najnižšie podanie.

Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi podaniami je 500,00 €.

VII. Vyzývam

1. všetkých ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov,

2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať,

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa,

4. spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora viac spoluvlastníkov, nadobúdajú podiel vo veci pomerne podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov.

VIII. Upozornenie

Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.

V Prievidzi dňa 05.12.2023

JUDr. René Matuška

súdny exekútor