Kontakty a úradné hodiny

img_5480EXEKÚTORSKÝ ÚRAD  PRIEVIDZA

JUDr. René Matuška - súdny exekútor

Mariánska 35, 971 01 PRIEVIDZA

PONDELOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

UTOROK

09,00- 12,00 13,00 - 15,00

STREDA

09,00 - 12,00      13,00 - 16,00

ŠTVRTOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

PIATOK

09,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Ú R A D N Ý O Z N A M

V dňoch 09.07.2020-10.07.2020 bude exekútorský úrad

z technických príčin zatvorený.

Ďakujem za pochopenie.
JUDr. René Matuška a kolektív exekútorského úradu.

Ú R A D N Ý O Z N A M

od 30.03.2020 do odvolania je exekútorský úrad pre osobné návštevy otvorený len v obmedzenom rozsahu. Podľa odporúčania Slovenskej komory exekútorov nasledovne: Exekútorský úrad súdneho exekútora JUDr. René Matušku si naďalej plní  všetky svoje zákonné povinnosti, pre verejnosť  (účastníkov konania) je však sprístupnený v obmedzenom režime a rozsahu. „Po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej potvrdenej dohode príjme exekútorský úrad účastníka konania iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré vyslovene neznesú odklad a vyslovene sa nedajú vybaviť inou formou. Podmienkou vybavenia je prísne dodržanie hygienických pravidiel: občan (účastník konania)  i zamestnanec úradu sú povinní chrániť si tváre rúškom, ruky jednorazovými rukavicami a exekútorský úrad vykoná po návšteve stránky dezinfekciu úradných priestorov,“ .
Na základe vyššie uvedeného a hlavne v záujme ochrany života a zdravia však naďalej preferujem  a odporúčam akúkoľvek komunikáciu s úradom realizovať iba písomnou, telefonickou, emailovou formou, príp. cez dátovú schránku.
Ďakujem za pochopenie.
JUDr. René Matuška a kolektív exekútorského úradu.

Tel. č.:

046 / 542 49 55 046 / 542 71 32

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov zo dňa 27.03.2020:

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla.

„V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo dezinformácií, že medzi opatreniami prijatými Národnou radou Slovenskej republiky je aj prerušenie exekúcií. Nie je to pravda, exekúcie sa neprerušujú,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. marca Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v justícii. Nezastavuje však exekúcie. Od jeho účinnosti sa iba preruší plynutie niektorých lehôt v exekučnom procese do 30. apríla. Ide o lehoty:

  • na podanie námietok proti exekúcií, začatej pred 31. marcom 2017,
  • na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, začatej po 1. apríli 2017
  • na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
  • na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája,“ uviedol Miroslav Paller.

Zároveň je podľa nového zákona exekútor povinný do 30. apríla upustiť od  vykonania akejkoľvek dražby majetku, teda nehnuteľností, hnuteľných vecí či obchodných podielov. Exekútori zároveň do 30. apríla nesmú vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ani vykonať žiadne úkony smerujúce k dražbe nehnuteľnosti.

Exekútorské úrady si naďalej plnia všetky svoje povinnosti, pre verejnosť sú však sprístupnené v obmedzenom režime. „Po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode príjme exekútorský úrad občana iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad a nedajú sa vybaviť inou formou. Podmienkou je prísne dodržania hygienických pravidiel: občan i zamestnanec úradu sú povinní chrániť si tváre rúškom, ruky jednorazovými rukavicami a exekútorský úrad vykoná po návšteve dezinfekciu priestorov,“ uviedol Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov ešte pred schválením zákona odporučila súdnym exekútorom pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností. Ďalej im odporučila nevykonávať v súčasnosti súpisy a zaistenia hnuteľných vecí, a nedoručovať písomnosti osobne.

Exekútorov je naďalej možné kontaktovať telefonicky či elektronicky. Prijaté opatrenia okrem spomenutého prerušenia lehôt, pozastavenia dražieb a predajov nehnuteľností do 30. apríla nijako  nemenia zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. Pri plnení si finančných povinností odporúča komora dlžníkom využiť bezhotovostný platobný styk. Zoznam súdnych exekútorov, vrátane kontaktov na nich, nájdu občania na stránke www.ske.sk

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov zo dňa 05.09.2014:

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu, príp. portál www.slovensko.sk

„Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba je povinný v súlade so zákonom pri výkone svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť. Pri komunikácii prostredníctvom telefónu si nemôže overiť totožnosť volajúceho,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Na základe vyššie uvedeného stanoviska žiadam, aby bolo  akékoľvek podanie účastníkov konania smerujúce k súdnemu exekútorovi  prioritne vo forme:

písomnej, faxovej, e-mailovej, príp. cez portál www.slovensko.sk

Fax. č.:

046 / 542 49 55

E-mail:
rene.matuska@ske.sk

vedúca kancelárie súdneho exekútora:

p. Erika Pacherová

e.pacherova@eumatuska.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., č. ú.:

IBAN: SK23 0900 0000 000 371189877, BIC: GIBASKBX

IBAN: SK09 0900 0000 00 5127 9495 58, BIC: GIBASKBX

(bankový účet na výkon exekučnej činnosti)


Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.:

IBAN: SK14 5600 000000 9016678001, BIC: KOMASK2X

(depozitný účet na dražby nehnuteľností)

IČO: 361 220 50
DIČ: 104 424 34 86
IČ DPH: SK 104 424 34 86

Zväčšiť mapu