Splátkový kalendár

V konaniach začatých  podľa zákonného znenia Exekučného poriadku platného do 31.03.2017:

V zmysle ustanovenia § 56 ods. 10 Exekučného poriadku exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

V konaniach začatých podľa zákonného znenia Exekučného poriadku platného od 01.04.2017 do 31.03.2023:

V zmysle § 61g ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. V zmysle § 61g ods. 2 Exekučného poriadku exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak povinný je fyzickou osobou, vymáhaný nárok nespochybňuje, nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a neprevyšuje 2000 €, vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 10 mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté, zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 € do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V konaniach začatých podľa zákonného znenia Exekučného poriadku platného od 01.04.2023:

Povinný FYZICKÁ OSOBA:

V zmysle § 61g ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. V zmysle § 61g ods. 2 Exekučného poriadku exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak povinný je fyzickou osobou, vymáhaný nárok nespochybňuje, nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a neprevyšuje 5.000 €, vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 18 mesačných splátkach rozvrhnutých tak, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od zaplatenia prevej splátky. Povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 € do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky. V zmysle § 61g ods. 5 so súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok.

Povinný PRÁVNICKÁ OSOBA:

V zmysle § 61g ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. V zmysle § 61g ods. 3 Exekučného poriadku exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí právnickej osobe splnením týchto zákonných podmienok: povinný nie je v zozname daňových dlžníkov ani zozname dlžníkov zdravotnej a sociálnej poisťovne, vyhlási, že proti nie je vedené iné exekučné konanie, riadne vedie účtovníctvo, podľa poslednej účtovnej uzávierky tento nemal vyššie záväzky ako 1.000.000 € a ani v hodnote prevyšujúcej túto sumu nemá majetok (za splnenia tejto časti zákonných podmienok možno spísať splátkový kalendár iba zo súhlasom oprávneného), nárok oprávneného nespochybňuje, nejde o opakovanú žiadosť, vymáhaný nárok presahuje 1.000 € a nepresahuje 1.000.000 €, urobí vyhlásenie, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 18 mesačných splátkach rozvrhnutých tak, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od zaplatenia prevej splátky a zaplatí 1. splátku vo výške 500 € do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.