Splátkový kalendár

V konaniach začatých  podľa zákonného znenia Exekučného poriadku platného do 31.03.2017:

V zmysle ustanovenia § 56 ods. 10 Exekučného poriadku exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

V konaniach začatých podľa zákonného znenia Exekučného poriadku platného od 01.04.2017:

V zmysle § 61g ods. 1 Exekučného poriadku povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. V zmysle § 61g ods. 2 Exekučného poriadku exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak povinný je fyzickou osobou, vymáhaný nárok nespochybňuje, nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a neprevyšuje 2000 €, vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 10 mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté, zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 € do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.