Súdny exekútor

Súdny exekútor JUDr. René Matuška je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť). Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška je absolventom denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1989 až 1995. V rokoch 1995 až 1999 vykonával rôznu právnu prax. V rokoch 1999 až 2000 vykonával prax exekútorského koncipienta. V roku 2000 úspešne vykonal odbornú exekútorskú skúšku.

Rozhodnutím ministra spravodlivosti SR o vymenovaní za súdneho exekútora č. 347/2001-410 zo dňa 15.2.2001 vykonáva súdny exekútor JUDr. René Matuška činnosť v zmysle § 2 Zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

V rokoch  2008-2011 bol predsedom Vzdelávacej komisie Slovenskej komory exekútorov a v rokoch 2012 až 2013 členom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov. Od roku 2016 je členom Prezídia Slovenskej komory exekútorov.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška vykonáva exekučnú činnosť v Exekútorskom úrade v Prievidzi s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. V rokoch od 2001 do 2017 bolo do sídla exekútorského úradu doručených 51.715 ks návrhov na vykonanie exekúcie. Počtom stálych zamestnancov 7 sa radí medzi stredne veľké exekútorské úrady. Exekútorský úrad disponuje najmodernejším počítačovým vybavením a spoľahlivým vozovým parkom. Od začiatku vykonávania exekučnej činnosti je vedúcou kancelárie súdneho exekútora p. Erika Pacherová.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška dlhodobo podporoval  mužský extraligový basketbalový klub BC Prievidza. Tak isto prispel aj Gynekologicko - pôrodníckemu oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, k vydaniu knižnej publikácie Šport na Hornej Nitre a aj futbalovému klubu TJ Slovan  Podhradie. V súčastnosti podporuje Mládežnícku basketbalovú akadémiu Prievidza ako aj ambiciózny projekt Blaho Basket Prievidza.