Súdny exekútor

Súdny exekútor JUDr. René Matuška je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť). Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška je absolventom denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1989 až 1995. V rokoch 1995 až 1999 vykonával rôznu právnu prax. V rokoch 1999 až 2000 vykonával prax exekútorského koncipienta. V roku 2000 úspešne vykonal odbornú exekútorskú skúšku.

Rozhodnutím ministra spravodlivosti SR o vymenovaní za súdneho exekútora č. 347/2001-410 zo dňa 15.2.2001 vykonáva súdny exekútor JUDr. René Matuška činnosť v zmysle § 2 Zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

V rokoch  2008-2011 bol predsedom Vzdelávacej komisie Slovenskej komory exekútorov a v rokoch 2012 až 2013 členom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov. V rokoch  2016 do 2022 bol členom Prezídia Slovenskej komory exekútorov.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška vykonáva exekučnú činnosť v Exekútorskom úrade v Prievidzi s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. V rokoch od 2001 do 2017 bolo do sídla exekútorského úradu doručených 51.715 ks návrhov na vykonanie exekúcie. Počtom stálych zamestnancov 8 sa radil medzi stredne veľké exekútorské úrady. V súčastnosti má exekútorský úrad zamestnaných troch zamestnancov.  Exekútorský úrad disponuje najmodernejším počítačovým vybavením a spoľahlivým vozovým parkom. Od začiatku vykonávania exekučnej činnosti je vedúcou kancelárie súdneho exekútora p. Erika Pacherová-Haumerová.

Súdny exekútor JUDr. René Matuška dlhodobo podporoval  mužský extraligový basketbalový klub BC Prievidza. Tak isto prispel aj Gynekologicko - pôrodníckemu oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, k vydaniu knižnej publikácie Šport na Hornej Nitre a aj futbalovému klubu TJ Slovan  Podhradie. V súčastnosti podporuje Mládežnícku basketbalovú akadémiu Prievidza ako aj BC Prievidza.