Spísanie návrhu na vykonanie exekúcie

V zmysle ustanovenia § 48 ods. 8 Exekučného poriadku súdny exekútor spisuje návrhy na vykonanie exekúcie

pre oprávneného. Na spísanie návrhu je potrebné doručiť v úradných hodinách

do sídla exekútorského úradu nasledovné:

-1 x originál právoplatného a vykonateľného rozhodnutia (príp. ak bolo odvolacie konanie aj to 1 x rozhodnutie)

- v úrade vypíšete formulár v ktorom uvediete presne:

adresu trvalého/prechodného pobytu

emailový kontakt

telefóny kontakt

číslo účtu v IBAN formáte

plnenie ako bolo čiastočne realizované pred podaním návrhu

pri výživnom presný dátumový rozpis platieb (aj čiastočných) zameškaného výživného a nárokovaného výživného

-spísanie návrhu u exekútora je spoplatnené podľa počtu strán rozhodnutia (cca do 25,00 €), ktoré sa hradí priamo pri spisovaní návrhu

-po elektronickom odoslaní návrhu na OS BB vám bude doručená ešte výzva na úhradu súdneho poplatku vo výške 16,50 € (ak sa nejedná o konanie oslobodené od jeho úhrady, napr. výživné)

-podľa miestnej príslušnosti povinného bude Váš návrh doručený Okresným súdom v BB elektronickým rozdelením zákonnému exekútorovi