Spísanie návrhu na vykonanie exekúcie

V zmysle ustanovenia § 48 ods. 8 Exekučného poriadku súdny exekútor spisuje návrhy na vykonanie exekúcie

pre oprávneného. Na spísanie návrhu je potrebné doručiť v úradných hodinách

do sídla exekútorského úradu nasledovné:

-1 x originál právoplatného a vykonateľného rozhodnutia (príp. ak bolo odvolacie konanie aj to 1 x rozhodnutie)

- v úrade vypíšete formulár v ktorom uvediete presne:

adresu trvalého/prechodného pobytu

emailový kontakt

telefóny kontakt

číslo účtu v IBAN formáte

plnenie ako bolo čiastočne realizované pred podaním návrhu

pri výživnom presný dátumový rozpis platieb (aj čiastočných) zameškaného výživného a nárokovaného výživného

-spísanie návrhu u exekútora je spoplatnené podľa počtu strán rozhodnutia (cca do 25,00 €), ktoré sa hradí priamo pri spisovaní návrhu

-po elektronickom odoslaní návrhu na OS BB vám bude doručená ešte výzva na úhradu súdneho poplatku vo výške 16,50 € (ak sa nejedná o konanie oslobodené od jeho úhrady, napr. výživné)

-podľa miestnej príslušnosti povinného bude Váš návrh doručený Okresným súdom v BB elektronickým rozdelením zákonnému exekútorovi

VZOR FORMULÁRU, AKO PODKLAD PRE SPÍSANIE NÁVRHU NA VYKONANIE EXEKÚCIE NA VÝŽIVNÉ:

Vypisuje EXEKÚTORSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA:

Návrh doručený do EÚ dňa:…………………………………interné číslo návrhu:……………………………………

Poplatok za spísanie návrhu vo výške:………………………€………zaplatený dňa:………………………………

Dokumenty k spísaniu návrhu:……………………………………………………………………………………………….

Návrh odoslaný na ezaloby.sk dňa:………………………………pod č.:……………………………………………….

Oprava vád návrhu:……………………………………………………………………………………………………………..

Pridelené číslo EK:…………………EK…………./………………., IČS:…………………………………………………….

VSU:…………………………………..Sudca:…………………………………………………………………………………….

Pridelené konajúcemu exekútorovi:………………………………………………………………………………………

Vypisuje OPRÁVNENÝ:

meno a priezvisko…………………………………………………………….Tel. kontakt:……………………….

zast: dieťa………………………………………………………………………………………………………………….

Email:…………………………………………………….IBAN:………………………………………………………………..

Vymáhané plnenie čiastočne uhradené:

dňa………………/…………..€,

dňa……………/………………..€

dňa…………../………€,

dňa……………/………………..€,

dňa………………/…………..€,

dňa……../…………€….atď., podľa skutočnosti

Zostatok vymáhaného plnenia ku dňu podania návrhu:………………………………………………………€

Exekučný titul (rozhodnutie):……………………………………………………………………………………………

POVINNÝ v exekučnom konaní:……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prehľad plnenia pri vymáhaní výživného na 1. dieťa:……………………………………………………………….

(v prípade ďalšieho dieťaťa pokračovať na ďalšiu stranu a vyplniť aj tam)

ZAMEŠKANÉ VÝŽIVNÉ:

mesiac/rok

bežné výživné

mal zaplatiť

zaplatil

nezaplatil

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Spolu zameškané výživné:……………………………..€

BEŽNÉ VÝŽIVNÉ vo výške:…………………………€ / mesačne……….k…………..dňu v mesiaci

Podpis oprávneného:………………………………………….

Prehľad plnenia pri vymáhaní výživného na 2. dieťa:……………………………………………………………….

mesiac/rok

bežné výživné

mal zaplatiť

zaplatil

nezaplatil

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Spolu zameškané výživné:……………………………..€

BEŽNÉ VÝŽIVNÉ vo výške:…………………………€ / mesačne……….k…………..dňu v mesiaci

Podpis oprávneného:………………………………………….

Prehľad plnenia pri vymáhaní výživného na 3. dieťa:……………………………………………………………….

mesiac/rok

bežné výživné

mal zaplatiť

zaplatil

nezaplatil

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Spolu zameškané výživné:……………………………..€

BEŽNÉ VÝŽIVNÉ vo výške:…………………………€ / mesačne……….k…………..dňu v mesiaci

Podpis oprávneného:………………………………………….