Aktuálne dražby


AKTUÁLNE REALIZOVANÉ DRAŽBY

NÁJDETE NA BOČNEJ LIŠTE VPRAVO

“Aktuálne dražby zobraziť všetky”

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA o dražbe nehnuteľností

( v zmysle § 140 a nasl. Exekučného poriadku )

Súdny exekútor JUDr. René Matuška, Exekútorský úrad so sídlom v Prievidzi, Ul. Mariánska 35, 971 01 Prievidza, oznamuje, že dňa

27.05.2021 o 10:00 hod.

sa v kancelárii Exekútorského úradu v Prievidzi bude konať dražba spoluvlastníckeho podielu povinnej na nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Martin , Správa katastra Martin a to okres Martin, obec: Vrútky, katastrálne územie: Vrútky, evidovaná:

LV č. 842, okres: Martin, katastrálne územie: Vrútky,

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Poradové číslo spoluvlastníka: 7, Podiel: 1/8, Účastník právneho vzťahu: vlastník

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc. č.

Vým. m2

Druh pozemku

Spôs.využitia

Umiest.p.

1432

373

Ostatná plocha

37

2

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Parc. č.

Vým. m2

Druh pozemku

Umiest. pozemku

1431

8059

Orná pôda

2

LV č. 4066, okres: Martin, katastrálne územie: Vrútky

Poradové číslo spoluvlastníka: 3, Podiel: 1/2 Účastník právneho vzťahu: vlastník

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Parc. č.

Výme. m2

Druh pozemku

Umiest. pozemku

3231

1538

orná pôda

2

Vo vlastníctve povinnej Eva Hreptová, trvale bytom Mesto Vrútky, 038 61 Vrútky (predtým trvale bytom Lesná 2784/13, 038 61 Vrútky) podľa rozsahu spoluvlastníckeho podielu.

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu povinnej na nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 189/2020 znalca Ing. Romana Barbuščáka a je stanovená v celosti sumou 16.600,00 €

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 1/8 a 1/2 vo vlastníctve povinnej je stanovená v celosti sumou 16.600,00 € (slovom šestnásťtisícšesťsto EUR).

Výška dražobnej zábezpeky v zmysle § 142 Exekučného poriadku je 8.300,00 €.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe nehnuteľnosti dňa 27.05.2021 o 10:00 hod je 16.600,00 €.

I. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 60 dní od udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet exekútora IBAN:

SK 1456000000009016678001VS: 138315 ŠS: IČO alebo č. OP vydražiteľa

vedený v Prima Banke Slovensko a.s. pobočka Prievidza.

Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj záväzky, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

II. Ustanovenie o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi

Po udelení príklepu sa vydražiteľ po písomnom upovedomení súdneho exekútora môže ujať vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po uhradení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a uhradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Osoby, ktoré môžu uplatniť práva prislúchajúce dražbou v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby listinnými dôkazmi a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa.

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a obvodného/okresného úradu, ak sú prítomný na dražbe, môžu u súdneho exekútora vzniesť námietky proti pridelenému príklepu. Námietky proti prideleniu príklepu môže vzniesť do troch dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods.2 zákona 233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný.

Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe, ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli za základe osobitného predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

III. Prehliadka nehnuteľnosti

Draženú nehnuteľnosť bude možné prehliadnuť dňa 20.05.2021 o 10:00 hod. po telefonickom (príp. emailovom) oznámení a potvrdení o záujme účasti na ohliadke.

Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľností.

IV. Výzva povinnému

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 5 Exekučného poriadku povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľností v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov.

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku exekútor alebo jeho zamestnanci oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.

V. Spôsob zloženia zábezpeky

Výška dražobnej zábezpeky v zmysle § 142 Exekučného poriadku je 8.300,00 €. Zábezpeka vo výške 8.300,00 € musí byť zložená na účet exekútora IBAN: SK 1456000000009016678001VS: 138315, ŠS: IČO alebo č. OP vydražiteľa vedený v Prima banka Slovensko a.s. pobočka Prievidza najneskôr deň pred dražbou.

VI. Podmienky dražby

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom konania dražby. Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom SR, alebo právnická osoba so sídlom v SR, ktorá preukáže, že zložila dražobnú zábezpeku vo výške 50 % ceny draženej nehnuteľnosti. Najnižšie podanie sa rovná cene stanovenej znaleckým posudkom. Na najnižšie podanie sa započítava zložená zábezpeka a sumy pripadajúce na závady, ktoré vydražiteľ preberá so započítaním na najnižšie podanie.

Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi podaniami je 500,00 €.

VII. Vyzývam

1. všetkých ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov,

2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať,

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa,

4. spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora viac spoluvlastníkov, nadobúdajú podiel vo veci pomerne podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov.

VIII. Upozornenie

Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.

V Prievidzi dňa 21.04.2021

JUDr. René Matuška

súdny exekútor